رئیس هیات تیراندازی استان یزد: منصور دشتی

دبیر هیات تیراندازی: علی مختاری

مسول روابط عمومی: حسن دشتی

 

سالن تیراندازی یزد سالن جانباز