برترین های رشته تیراندازی استان برای مسابقات کشوری انتخاب شدند.   به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان یزد، با توجه به نتایج مسابقات اخیر و عناوین کسب