اولین دوره مسابقات تیراندازی ویژه کارکنان شرکت توزیع برق استان یزد برگزار شد