مسابقات ازاد تهران  براساس تقویم ابلاغی فدراسيون  در رشته تپانچه برگزار شد.