چهارمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی-اسپورتینگ یزد برگزار میشود