کسب مقام اول و دومی دختران یزدی در رشته تپانچه در اولین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دختران بسیجی