رئیس هیات تیراندازی استان یزد از تیراندازان تیم ملی بازدید کرد.