رشته تیراندازی با سلاح های بادی بنچ رست و فیلد تارگت (اهداف میدانی)در یزد با همکاری شهرداری افتتاح شد.