مرحله اول مسابقات آزاد اهداف پروازی کشور در دو سطح A , B  در مجموعه ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.