مسابقه تیراندازی با عنوان انتظار و مقاومت در یزد برگزار شد.