تيم ملي تپانچه جهت استعداديابي نهايي و تكميل رده هاي نوجوانان و جوانان به مدت يك هفته از تاريخ ٩٥/٠٦/٢٧ لغايت ٩٥/٠٧/٠٢ اردوی برگزار میکند.