نفرات برتر مسابقه اهداف پروازی(تراپ) در یزد مشخص شد.