روز جمعه، ۲۹ آبان ماه به میزبان هیئت تیراندازی استان قزوین، دومین همایش دبیران هیئت های استانی کشور جهت رشد و توسعه و ترویج ورزش تیراندازی برگزار شد.