به مناسبت دهه کرامت یک دوره مسابه در بخش بانوان در رشته تفنگ بادی و تانچه در محل سالن جانباز بین تیراندازان حرفه ای و غیرحرفه ای و