حضور برخی از اعضای هیات تیراندازی استان یزد در راهپیمایی روز جهانی قدس 1395