فینال رقابتهای آزاد زمستانی سلاح های بادی بانوان کشور برگزار شد.