زهره صادقی عنوان سومی تپانچه بادی بانوان کشور را کسب نمود.