سال 1395  سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» مبارک باد