چهارمین دوره مسابقات اهداف پروازی -اسپورتینگ یزد برگزار شد.