مسابقات ازاد كشوري تارگت به میزبانی اصفهان برگزار شد.