این دوره از رقابتها از صبح امروز با استقبال بی سابقه تیراندازان در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد که طی آن در رشته تفنگ