رقابتهای آزاد زمستانی سلاح های بادی بانوان کشوری برگزار شد.