کیوان نفیسی نو جوان یزدی سهمیه حضور در انتخاب قهرمانی کشوری در رشته تیراندازی را کسب کرد.