المپیاد فرهنگی ورزشی دختران بسیجی در رشته تیراندازی به میزبانی سازمان ورزش بسیج تهران در تاریخ پنجشنبه 9 مهر 94 برگزار شد.