مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه در سال جاری طی  مرحله ای برنامه ریزی و تدوین شد که  مرحله مقدماتی آن در ماه های اردیبهشت، مرداد و شهریور انجام