مرحله نهایی زمستانی سلاح های بادی کشور در رشته تفنگ بادی مردان جوان برگزار شد.