تیم تیراندازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حضور 23 دانشگاه شركت کننده در رقابتها ی تیراندازی دوازدهمين المپياد ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور