کسب مقام پنجمی کشوری خانم جلالپور در رشته تفنگ بادی پارالمپیک