گزارش تصویری از رشته تراپ بانوان در مسابقات اهداف پروازی قهرمانی کشور 94