مسئول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: با توجه به اهمیت توسعه ورزش در بین بانوان ، هفته ترببت بدنی و ورزش بهترین فرصت