مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: علمی کردن ورزش یکی از راههای توسعه آن است و مراکز آموزشی به ویژه دانشکده علمی کاربردی ورزش و جوانان فرصت